Zameranie

Naša materská škola sa zameriava na rozvíjanie komunikačných kompetencií detí vo všetkých jazykových rovinách (hovorenie, počúvanie, čítanie, písanie):

  •  v zmysluplných každodenných situáciách pre aktívne zapájanie sa do života v spoločnosti v rôznych oblastiach
  • vytváraním jazykovo podnetného prostredia materskej školy a učebných pomôcok,
  • uplatnením učebných stratégií, najmä hry a zážitkových aktivít v podmienkach predprimárnej edukácie
  • dôsledným rešpektovaním individuálnych dispozícií, orientovaním sa na čitateľské a pisateľské záujmy, aktivitu a potreby jednotlivých detí, aby sa hovorená a písaná podoba jazyka stala pre dieťa prirodzeným, zmysluplným nástrojom každodennej sociálnej interakcie.

Materská škola výchovu a vzdelávanie realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Dúhová cesta za poznaním“.