Výtvarný odbor

Informácie k zápisu výtvarného odboru v šk. roku 2021/2022 budú uvedené na nástenkách pri vstupoch do budovy MŠ

Subjekt poskytujúci výučbu: Súkromná ZUŠ, Novomeského 11, Trenčín

Výtvarný odbor – prípravné štúdium SZUŠ vyučujú: Mgr. Janka Erteľová. Výučba prebieha vo výtvarnom ateliéri materskej školy. Výtvarníček sa uskutočňuje v pondelok až piatok, v triede je 5-6 detí.na 2- hodinovom vyučovaní. Čas výučby je v poludňajších  a popoludňajších hodinách podľa aktuálneho rozvrhu.
 
Žiaci platia príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na vyučovanie vo výške ……….€ mesiac, ……..€ polročne
 
Platbu môžu zákonní zástupcovia uskutočniť bankovým prevodom  prostredníctvom elektronického bankovníctva na účet školy SK95 5600 0000 0006 7887 8001. Do informácie pre príjemcu uveďte meno a priezvisko dieťaťa.
 
Kontakt  SZUŠ
riaditeľ školy – PhDr. Máriou Orichovou – telefón: 0948 644 660, email: orichova@gmail.com
učiteľ – Mgr. Janka Erteľová – telefón: 0908 111320, email: janka.sedmokraska@gmail.com