Tanečný odbor

Informácie k zápisu tanečného odboru v šk. roku 2021/2022 budú uverejnené na nástenkách pri vstupoch do budovy MŠ.

Subjekt poskytujúci výučbu: Súkromná ZUŠ, Novomeského 11, Trenčín

Deti navštevujúce tanečný odbor SZUŠ absolvujú tanečné hodiny ( 2 hodiny týždenne ) pod vedením Jozefa Čakloša. Výučba prebieha v pohybovom centre materskej školy pravidelne   podľa aktuálneho rozvrhu.

Žiaci platia príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na vyučovanie vo výške …….€ mesiac, ……..€ polročne
 
Platbu môžu zákonní zástupcovia uskutočniť bankovým prevodom  prostredníctvom elektronického bankovníctva na účet školy SK95 5600 0000 0006 7887 8001. Do informácie pre príjemcu uveďte meno a priezvisko dieťaťa.

Otvorené hodiny pre zákonných zástupcov detí a priateľov školy sú organizované spravidla dva krát ročne v spolupráci s triednymi učiteľmi školy na triednych besiedkach.

Kontakt: 

riadieľ školy: SZUŠ PhDr. Mária Orichová.- telefón: 0948 644 660,  email: orichova@gmail.com