Stravovanie

Dotácie na stravu od 01.08.2021

Oznam

Dotácia na stravu 2021_22

Strava – platby 2021_22

Vážení rodičia,

     Informácie k dotáciám na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa budú poskytnuté prostredníctvom zasadnutia triedneho združenia zákonných zástupcov detí a vývesiek v šatniach tried.

Dňa 01.08.2021 nadobudli účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

Podrobnejšie informácie nájdete na:

Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022 > ÚPSVaR (gov.sk)

Potvrdenia z ÚPSVaR o nároku na poskytnutie dotácie na stravu alebo čestné vyhlásenia doručte poštou alebo osobne riaditeľke MŠ (príp. vhoďte do schránky materskej školy)  do 28.7.2021!

     Jedlo sa pripravuje v kuchyni zariadenia školského stravovania priamo v škole, odkiaľ sa podáva do výdajní stravy pri jednotlivých triedach. Deti sa stravujú v priestoroch dennej miestnosti jednotlivých tried.  Čas stravovania sa detí je bližšie určený harmonogramom na príslušný školský rok. Harmonogram je zverejnený v šatniach príslušných tried.

         Výška príspevku za čiastočnú úhradu výdavkov MŠ za pobyt dieťaťa v MŠ po prerokovaní so zriaďovateľom školy v súlade s VZN č. ……, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín je určený od septembra 2021 takto:

– výška príspevku za stravovanie v školskej jedálni je za jeden mesiac 36  € .

Úhradu za stravu dieťaťa v MŠ zákonný zástupca dieťaťa uhrádza len bankovým prevodom do 10. dňa v mesiaci vopred. Do správy pre prijímateľa žiadame uvádzať meno, priezvisko dieťaťa, kmeňovú triedu.

Strava predškoláci

Dieťa predškolák, ktorý dostáva príspevok od štátu. Výška príspevku za stravovanie predškoláka v školskej jedálni je za jeden mesiac 13 €

Do poznámky treba napísať meno a priezvisko dieťaťa a označenie kmeňovej triedy.

Číslo účtu – IBAN – SK64 7500 0000 0040 1618 9125

Email: andrea.chropenova@ms.trencin.sk

         Odhlasovanie  detí zo stravy môžete realizovať prostredníctvom školskej jedálne na telefónnom čísle 0902901183 do 14. hodiny DEŇ VOPRED