Prevádzka

Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie v pracovných dňoch. Denná dĺžka poskytovania predprimárneho vzdelávania je v každom školskom roku určená riaditeľom materskej školy po prerokovaní so zákonnými zástupcami detí a po súhlase  zriaďovateľa školy. V školskom roku 2021/2022 poskytujeme predprimárne vzdelávanie pondelok až piatok od 6:15 do 16:15 hod. Dieťa do materskej školy zákonný zástupca privádza v čase do 8:00 hod. alebo podľa dohody s riaditeľom/triednym učiteľom školy.

Prevádzka v jednotlivých triedach

Trieda 1-A: 7:00 hod. – 15:30 hod.

Trieda 2-B: 7:00 hod. – 15:45 hod.

Trieda 3-C: 7:00 hod. – 15:45 hod.

Trieda 4-D: 7:30 hod. – 15:30 hod.

Trieda 5-E: 6:15 hod. – 16:15 hod.

Trieda 6-F: 7:00 hod. – 15:45 hod.

Čas schádzania a rozchádzania sa detí nájdete na výveskách v šatniach tried.