Zápis detí do MŠ

Vážený zákonný zástupca dieťaťa.

Žiadame Vás, aby ste si rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole, L. Novomeského 11, Trenčín osobne prevzali7. júna 2022 v čase od 09:00 do 12:00od 13:00 do 16:30 v riaditeľni školy. Pri prevzatí rozhodnutia vyžadujeme predložiť občiansky preukaz.

Oznámenie o podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín pre školský rok 2022/2023

 

V súlade s § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme  termín, spôsob  a miesto podávania žiadostí na školský rok 2022/2023:

Termín podávania žiadostí:          4. mája 2022 (08:00 – 12:00 hod.)                                                                                                                                                        5. mája 2022 (10:00 – 16:00 hod.)

Spôsob podávania žiadostí:  

  • osobne v materskej škole za prítomnosti dieťaťa.                                                                                                               Osobná prítomnosť detí pri úkonoch súvisiacich s prijímaním na predprimárne vzdelávanie sa riadi aktuálne účinnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
  • poštou alebo kuriérom na adresu MŠ.
  • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.
  • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky MŠ alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

 Miesta podávania žiadostí: MŠ Šafárikova 11, MŠ Šmidkeho 12, MŠ L. Novomeského 11, MŠ Legionárska 37, MŠ Stromová 3, MŠ Soblahovská 6, MŠ 28. októbra 7, MŠ Švermova 24, MŠ M. Turkovej 5, MŠ Považská 1, MŠ Opatovská 39, MŠ Kubranská 20, MŠ Niva 9, MŠ Medňanského 34, MŠ Na dolinách 27, MŠ Pri parku 16.

V prípade podania žiadosti o prijatie dieťaťa do viacerých materských škôl, žiadame zákonných zástupcov, aby pri prijatí dieťaťa do jednej materskej školy, upovedomili všetky ostatné materské školy, do ktorých tiež podali žiadosť.

 Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ: Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné a bude prednostne prijaté do spádovej materskej školy kde má adresu trvalého pobytu. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti rodiča /zákonného zástupcu (príslušné tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ“ je dostupné v každej materskej škole a na webovom sídle MŠ, na webovomsídle zriaďovateľa MŠ). Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 Vydávanie rozhodnutí: Riaditeľ materskej školy  vydá rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy  do 30. júna 2022.

 Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ: Riaditeľ Materskej školy, L. Novomeského 11,Trenčín po dohode so zriaďovateľom určuje ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy nasledovne:

Ostatne_ podmienky_ prijimania_ deti_do_MS_L.Novomeskeho_11_2022_2023

Dokumenty k zápisu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ:

Ziadost_ o_prijatie_dietata_do_ MS_2022_2023

Priloha_1_vyhlasenie_o prekazke_ pri_ podpise_ ziadosti

Priloha_2_vyhlasenie_o_ podpise_ ziadosti_ a_doruceni_rozhodnutia

Spadove_ MS_zapis_deti_na_povinne_predprimarne_vzdelavanie