Podmienky prijatia

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole, Jána Halašu 11, 911 08 Trenčín v školskom roku 2020/2021

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. a) a b) zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riaditeľ materskej školy postupuje v zmysle § 59 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3  vyhlášky  MŠ  SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení  vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z. z.

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín budú prijímať žiadosti o prijatie dieťaťa bezkontaktne. Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

  • e-mailom na adresu riaditeľky materskej školy v termíne od 30.4.2020 do 31.5.2020 (vyplnenú žiadosť je potrebné vytlačiť, podpísať zákonným zástupcom dieťaťa a poslať naskenovanú príp. odfotografovanú)
  • poštou na adresu príslušnej materskej školy
  • osobne, vhodením do schránky umiestnenej na budove či plote materskej školy v termínoch        04.05.2020, 11.05.2020, 18.05.2020, 25.05.2020 v čase od 9,00 od 12,00 hod.
 1. Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole, Jána Halašu 11, 911 08 Trenčín v školskom roku 2020/2021

Na predprimárne vzdelávanie sa v zmysle § 59 ods. 2 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. prednostne prijíma dieťa:

 • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
 • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a
 • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Na predprimárne vzdelávanie v súlade s  § 59 ods. 1 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. sa prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku.
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.

Na predprimárne vzdelávanie v súlade s § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. sa prijíma:

 • dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú v materskej škole vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).
 1. Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. určené riaditeľom školy a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 10.2.2020

Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa prijíma dieťa, ktoré:

 • má v materskej škole súrodenca, ak sú splnené legislatívne podmienky
 • má osvojené základné hygienické návyky a sebaobslužné činnosti (t. j. dieťa nie je plienkované a používa toaletu, pri stolovaní používa lyžicu, drží pohár pri pití, s pomocou dospelého sa oblieka/vyzlieka, prezúva).

Zákonný zástupca môže podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia riaditeľovi materskej školy.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať,  ak ale do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy bude riaditeľkami materských škôl oznámené zákonným zástupcom detí najneskôr do 15.07.2020.

Mgr. Angelika Koprivňanská

riaditeľ Materskej školy, Jána Halašu 11, Trenčín        

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ_2020_2021

Oznámenia o prijímani detí do MS_2020 2021