Zápis detí do MŠ

Oznámenie o podávaní žiadostí  o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  do materskej školy v zriaďovateĽskej pôsobnosti mesta Trenčín  pre školský rok 2021/2022

 V súlade s § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľky materských škôl po dohode so zriaďovateľom určili  termín, spôsob a miesto podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok 2021/2022.

 Termín podávania žiadostí: 4. mája – 5.mája 2021

 Spôsob podávania žiadostí:

  • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
  • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,
  • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky MŠ alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom,
  • v nevyhnutných prípadoch osobne v budove príslušnej materskej školy dňa 4. mája od 08,00 do 12,00 hod. a 5. mája od 10,00 hod. do 16,00 hod. (iba ak to bude dovoľovať mimoriadna situácia  a nariadenia ÚVZ SR).

Žiadosť do MŠ_2021_2022

Miesto podania žiadostí: Materská škola, Jána Halašu 11, 9011 08 Trenčín

Miesta podávania žiadostí pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín: MŠ Šafárikova 11, MŠ Šmidkeho 12, MŠ J. Halašu 11, MŠ Legionárska 37, MŠ Stromová 3, MŠ Soblahovská 22, MŠ 28. októbra 7, MŠ Švermova 24, MŠ M. Turkovej 5, MŠ Považská 1, MŠ Opatovská 39, MŠ Kubranská 20, MŠ Niva 9, MŠ Medňanského 9, MŠ Na dolinách 27, MŠ Pri parku 14.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné a bude prednostne prijaté do spádovej materskej školy kde má adresu trvalého pobytu. Spádová materská škola sa určuje  len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie  povinné. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu (príslušné tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy“ je dostupné v každej materskej škole a na webovom sídle školy). Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou predkladajú aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní.  Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákonný zástupca predkladá spolu so žiadosťou potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ materskej školy spolu s miestom, termínom a spôsobom podávania žiadostí zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.

Podmienky prijímania detí do MŠ 2021_2022

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy bude riaditeľkami materských škôl  doručené zákonným zástupcom elektronicky, prípadne osobne alebo poštou najneskôr do 15. júna 2021.