Múdre hranie

Úspešným zapojením sa do rozvojového projektu „Múdre hranie“  MŠVVaŠ SR si deti prostredníctvom zážitkového  učenia rozvíjajú prírodovednú gramotnosť. Nainštalovanými vyvýšenými záhonmi v areáli MŠ deťom umožníme byť v kontakte s reálnym prírodným prostredím, pozorovať a skúmať detaily rôznych rastlín a ich porovnávaním identifikovať  rôznorodosť rastlinnej ríše.