Krúžky

V súlade so školským vzdelávacím programom realizujeme záujmovú činnosť pre zmysluplné využívanie voľného času detí, rozvíjanie osobnosti dieťaťa predškolského veku, rozvíjanie špecifických kompetencií detí, rozvíjanie kooperácie  a potreby aktívnej sebarealizácie detí vrátane rozvíjania nadania.

Spravidla na začiatku školského roka formou informačnej vývesky a rodičovského združenia sú zákonní zástupcovia informovaní o ponuke krúžkov. Záujmová činnosť sa organizuje na základe písomného informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa.

Aktivity v krúžku zabezpečujú kmeňoví učitelia materskej školy alebo aj externí učitelia/lektori v rámci spolupráce so subjektmi podieľajúcimi sa na edukácii detí. S výsledkami aktivít v krúžkoch sú rodičia oboznamovaní prostredníctvom účasti na súťažiach, prezentácie na otvorenej hodine, školskej besiedke, výstavy produktov detí .