OZNAM

Vážení rodičia, všetky informácie k pobytu detí v MŠ a k stravovaniu budú poskytnuté na zasadnutí triedneho združenia zákonných zástupcov detí a na výveskách v priestoroch šatní jednotlivých tried.

Informácie k dotáciám na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa budú poskytnuté prostredníctvom zasadnutia triedneho združenia zákonných zástupcov detí a vývesiek v šatniach tried.

Pokyny riaditeľa školy pre zákonných zástupcov (ďalej len rodič) a sprevádzajúce osoby detí (1.9.21): 

 • Rodičia pri nástupe dieťaťa do MŠ predložia Písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
 • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezpríznakovosti danej osoby Písomné vyhlásenie návštevníka školy o bezpríznakovosti (príloha 1.a)
 • Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do MŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie prípadne Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (príloha 1.) podľa aktuálnych usmernení vyplývajúcich z Covid automatu.
 • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu choroby vyžadujúcej si lekárske vyšetrenie rodič predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast .Počet podaných Písomných vyhlásení o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, Písomných vyhlásení o bezpríznakovosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
 • Podozrivé dieťa nenavštevuje MŠ a do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom dieťaťa (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu rodičom, výučba prebieha štandardným spôsobom. Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je: Negatívny, rodič  informuje MŠ, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. Podozrivé dieťa manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Pozitívny, rodič  informuje MŠ. Podozrivé dieťa ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. V prípade, že podozrivý nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. MŠ sa ďalej riadi usmerneniami miestne príslušného RÚVZ.                                                                                                                                    
 • Pri vstupe do budovy MŠ rodičia /sprevádzajúce osoby vykonajú dezinfekciu vlastných rúk i rúk dieťaťa. Dezinfekčný prostriedok je prístupný pri hlavných vchodoch do budovy školy.
 • V čase pohybu v MŠ (interiér/exteriér) rodičia /sprevádzajúce osoby nosia tvárové rúško/respirátor. Zabezpečia pri príchode a odchode z materskej školy dieťaťu prekrytie horných dýchacích ciest tvárovým rúškom a rezervné rúško pre dieťa do jeho skrinky
 • Do MŠ hračky a iné predmety z domáceho prostredia nenosia.
 • Rodičia/ sprevádzajúce osoby minimalizujú zhromažďovanie v interiéri a exteriéri MŠ tak, že vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ sa zdržiavajú nevyhnutné minimum a to hlavne za účelom odovzdania a prebratia dieťaťa.
 • S príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) rodičia /sprevádzajúce osoby nevstupujú do priestorov MŠ.
 • Rodič bezodkladne informuje učiteľa triedy a riaditeľa školy v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19. Oznámia karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z MŠ vylúčené.
 • V MŠ sa vykonáva každodenný ranný zdravotný filter. Môže sa vykonávať aj ranné meranie telesnej teploty detí bezdotykovým teplomerom. Učiteľ dieťa odmietne prevziať do MŠ ak:   zistí telesnú teplotu nad 37,5 °C, má oči výrazne lesklé alebo začervenané, zapálené s hnisavým výtokom, mu z uší vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici, mu z nosa vytekeká hustá skalená tekutina, okolie nosa má červené, podráždené, má na tvári alebo na končatinách zapálené, hnisajúce miesta a miesta aj s chrastami, – má intenzívny dusivý kašeľ alebo výrazný vlhký produktívny kašeľ.