OZNAM  K PREVÁDZKE ŠKOLY ( aktualizované 17.júna   2021)

Prevádzka tried 1-A, 2-B, 3-C, 6-F bude od 7:00 do 16:00 hod. 

Prevádzka triedy 5-E bude od 6:15 do 16:15 hod.

Prevádzka triedy 4-D bude od 7:30 do 15:30 hod. Deti sa schádzajú od 6:15 do 7:00 hod na triede 5-E, od 7:00 do 7:30 hod na triede 3-C. Deti sa rozchádzajú od 15:30 do 16:00 hod z triedy 3-C, od 16:00 do 16:15 hod z triedy 5-E.

Pokyny riaditeľa školy pre zákonných zástupcov (ďalej len rodič) a sprevádzajúce osoby detí: 

 • Rodičia pri nástupe dieťaťa do MŠ predložia Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-dietata-o-bezinfekcnosti-4.pdf
 • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby Vyhlasenie-navstevnika-skoly-o-bezinfekcnosti-1a.pdf
 • Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do MŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni(vrátane víkendov a sviatkov) písomné Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-dietata-o-bezinfekcnosti-4.pdf
 • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia rodič predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast .Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
 • Podozrivé dieťa nenavštevuje MŠ a do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom dieťaťa (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu rodičom, výučba prebieha štandardným spôsobom. Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je: Negatívny, rodič  informuje MŠ, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. Podozrivé dieťa manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Pozitívny, rodič  informuje MŠ. Podozrivé dieťa ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. V prípade, že podozrivý nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. MŠ sa ďalej riadi usmerneniami miestne príslušného RÚVZ.                                                                                                                                    
 • Pri vstupe do budovy MŠ rodičia /sprevádzajúce osoby vykonajú dezinfekciu vlastných rúk i rúk dieťaťa. Dezinfekčný prostriedok je prístupný pri hlavných vchodoch do budovy školy.
 • V čase pohybu v MŠ (interiér/exteriér) rodičia /sprevádzajúce osoby nosia tvárové rúško/respirátor. Zabezpečia pri príchode a odchode z materskej školy dieťaťu prekrytie horných dýchacích ciest tvárovým rúškom a rezervné rúško pre dieťa do jeho skrinky
 • Do MŠ hračky a iné predmety z domáceho prostredia nenosia.
 • Rodičia/ sprevádzajúce osoby minimalizujú zhromažďovanie v interiéri a exteriéri MŠ tak, že vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ sa zdržiavajú nevyhnutné minimum a to hlavne za účelom odovzdania a prebratia dieťaťa.
 • S príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) rodičia /sprevádzajúce osoby nevstupujú do priestorov MŠ.
 • Rodič bezodkladne informuje učiteľa triedy a riaditeľa školy v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19. Oznámia karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z MŠ vylúčené.
 • V MŠ sa vykonáva každodenný ranný zdravotný filter vrátane ranného merania telesnej teploty detí bezdotykovým teplomerom. Učiteľ dieťa odmietne prevziať do MŠ ak:   zistí telesnú teplotu nad 37,2 °C, má oči výrazne lesklé alebo začervenané, zapálené s hnisavým výtokom, mu z uší vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici, mu z nosa vyteká hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok (nádcha), má upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, má na koži začervenanie, vyrážky, hnisajúce miesta a miesta aj s chrastami, má suchý dusivý kašeľ alebo vlhký produktívny kašeľ, má iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest.

INFORMÁCIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ PREDŠKOLÁKOV.                                           

Informácie sú uvedené v štyroch listoch, ktoré sú vložené ako odkaz na pdf.                           

1 List rodičom      2 List rodičom       3 List rodičom     4 List rodičom         Kontakty na CPPPaP