Denný poriadok

(usporiadanie denných činností) v Materskej škole, L. Novomeského 11, Trenčín

Od 6:15 – čas schádzania sa detí Hry a činnosti podľa výberu detí

Zdravotné cvičenie

Osobná hygiena, stravovanie – desiata
Vzdelávacie aktivity

Pobyt vonku

Osobná hygiena, stravovanie – obed
Odpočinok
Osobná hygiena, stravovanie – olovrant
Čas rozchádzania sa detí – do 16:15 Hry a činnosti podľa výberu detí

Záujmové aktivity (krúžky)

Vzdelávacie aktivity sa zaraďujú ako samostatná organizačná jednotka, alebo môžu byť súčasťou všetkých ostatných denných činností vrátane pobytu vonku. Zdravotné cvičenia môžu byť zaradené viac krát v priebehu dňa a aj v rámci pobytu vonku. Čas stravovania detí bližšie určuje Harmonogram stravovania na príslušný školský rok.