Čo dokáže škôlkar Keramikárik?

Cieľom projektu je podporiť u detí predškolského veku rozvíjanie kultúrneho povedomia a vyjadrovania vlastných predstáv, skúseností, emócií a tvorivosti prostredníctvom manipulácie, experimentovania a hry s keramickou hlinou na vytváranie jedinečných individualizovaných produktov. Napomáhať k zmene životného štýlu vytváraním príležitostí na rozšírenie poznania a formovanie vzťahu k regionálnemu kultúrnemu dedičstvu organizovaním výtvarných činností s keramickou hlinou v keramickej dielni materskej školy tak, aby sa stali prirodzenou súčasťou života detí a ich rodičov, žiakov a širokej verejnosti. Skvalitniť proces výučby za podpory digitálnych technológií pri bádaní keramickej hliny. Zabezpečiť materiálne podmienky na realizáciu aktivít projektu. Realizácia:  január 2020 až december 2020 s dlhodobou udržateľnosťou.

Projekt „Čo dokáže škôlkar Keramikár“ bol podporený OZ pri Materskej škole Jána Halašu a mestom Trenčín.