Materská škola DÚHA

Logo škôlky

INFORMÁCIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ PREDŠKOLÁKOV.                                            Informácie sú uvedené v štyroch listoch, ktoré sú vložené ako odkaz na pdf.                           1 List rodičom      2 List rodičom       3 List rodičom     4 List rodičom         Kontakty na CPPPaP

OZNAM  K PREVÁDZKE ŠKOLY ( aktualizované 25. februára 2021)

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia krízového štábu mesta  a RÚVZ TN bude od 01.03.2021 prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín prerušená až do odvolania.

Správa bude priebežne aktualizovaná.

Pokyny riaditeľa školy pre zákonných zástupcov (ďalej len rodič) a sprevádzajúce osoby detí: 

 • Rodičia pri nástupe dieťaťa do MŠ predložia Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov …  a kópiu potvrdenia o negatívnych výsledkoch RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenia negatívnych výsledkov antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie. Potvrdenia o výsledkoch testov OBIDVOCH RODIČOV  môže predložiť učiteľke aj len k nahliadnutiu. Zákonným zástupcom sa pre účely tohto čestného výhlásenia myslí aj druh/družka zákonného zástupcu, ktorý žije v spoločnej domácnosti. V našom okrese trvá aktuálna platnosť výsledku negatívneho testu 7 dní.
 •  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov …  rodičia pravidelne predkladajú  po uplynutí 10 dní,
 • Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov … rodičia predkladajú po  neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako 5 dní.
 • Sprevádzajúce osoby (vrátane osôb nad 65 rokov) dieťaťa do MŠ sa učiteľke preukazujú nahliadnutím potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,  potvrdenia negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie alebo  potvrdenia o výnimke (potvrdenie od všeobecného lekára po prekonaní ochorenia COVID-19 , očkovací preukaz s údajmi  po uplynutí 14 dňovej lehoty od druhej vakcinácie).
 • Rodič sa pred nástupom dieťaťa do MŠ oboznámi s obsahom  dokumentu  Informácie pre dotknuté osoby …   Dokument je dostupný na výveskách jednotlivých tried.
 • pokyny RUVZ v Trenčíne 

Z hľadiska minimalizácie zhromažďovania sa v priestoroch školy Vás žiadame o vyplnenie tlačív v domácom prostredí. Tlačivá sú dostupné aj priestoroch šatní jednotlivých tried. 

 • V prípade nepredloženia požadovaných dokumentov dieťa nemôže absolvovať výučbu v MŠ.
 • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby Vyhlásenie návštevníka.
 • Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do MŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni(vrátane víkendov a sviatkov) písomné Vyhlasenie zak.zastupcu o bezinfekcnosti 29_10_2020 .
 • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia rodič predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast .Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
 • Podozrivé dieťa nenavštevuje MŠ a do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom dieťaťa (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu rodičom, výučba prebieha štandardným spôsobom. Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je: Negatívny, rodič  informuje MŠ, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. Podozrivé dieťa manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Pozitívny, rodič  informuje MŠ. Podozrivé dieťa ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. V prípade, že podozrivý nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. MŠ sa ďalej riadi usmerneniami miestne príslušného RÚVZ.                                                                                                                                    
 • Pri vstupe do budovy MŠ rodičia /sprevádzajúce osoby vykonajú dezinfekciu vlastných rúk i rúk dieťaťa. Dezinfekčný prostriedok je prístupný pri hlavných vchodoch do budovy školy.
 • V čase pohybu v MŠ (interiér/exteriér) rodičia /sprevádzajúce osoby nosia tvárové rúško. Zabezpečia pri príchode a odchode z materskej školy dieťaťu prekrytie horných dýchacích ciest tvárovým rúškom a rezervné rúško pre dieťa do jeho skrinky
 • Do MŠ hračky a iné predmety z domáceho prostredia nenosia.
 • Rodičia/ sprevádzajúce osoby minimalizujú zhromažďovanie v interiéri a exteriéri MŠ tak, že vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ sa zdržiavajú nevyhnutné minimum a to hlavne za účelom odovzdania a prebratia dieťaťa.
 • S príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) rodičia /sprevádzajúce osoby nevstupujú do priestorov MŠ.
 • Rodič bezodkladne informuje učiteľa triedy a riaditeľa školy v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19. Oznámia karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z MŠ vylúčené.
 • V MŠ sa vykonáva každodenný ranný zdravotný filter vrátane ranného merania telesnej teploty detí bezdotykovým teplomerom. Učiteľ dieťa odmietne prevziať do MŠ ak:   zistí telesnú teplotu nad 37,2 °C, má oči výrazne lesklé alebo začervenané, zapálené s hnisavým výtokom, mu z uší vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici, mu z nosa vyteká hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok (nádcha), má upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, má na koži začervenanie, vyrážky, hnisajúce miesta a miesta aj s chrastami, má suchý dusivý kašeľ alebo vlhký produktívny kašeľ, má iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest.

Milé deti a rodičia, srdečne Vás vítame v našej

MŠ v školskom roku 2020/2021.

Materská škola DÚHA sa nachádza na sídlisku JUH v blízkosti Lesoparku Brezina, sídli v účelovej budove, pavilónového typu. Areál školy vytvára podmienky pre zdravie podporujúcu klímu, svojim vybavením a podmienkami umožňuje realizovať rovnocenné edukačne hodnotné aktivity ako materiálno-technické vybavenie tried a ostatných priestorov materskej školy.

Triedy materskej školy tvoria centrá aktivít a hrové kútiky, ktoré korešpondujú s edukačnými záujmami a potrebami detí. Centrá aktivít a hrové kútiky poskytujú príležitosť uskutočňovať rôznorodé činnosti, ktoré napomáhajú deťom pri objasňovaní učiva, dosahovať výchovno-vzdelávacie ciele a rozvíjať kľúčové kompetencie. Taktiež sa v materskej škole nachádza učebňa, ktorá sa využíva na logopedickú intervenciu a na iné doplnkové aktivity detí alebo poradenskú činnosť. Na prevenciu ochorení horných dýchacích ciest sa využíva Soľné inhalačné centrum.

Pre pobyt vonku slúži školská záhrada, ktorá umožňuje realizovať aktivity poskytujúce priestor pre učenie sa detí. Školská záhrada vytvára podmienky na aktivity s  environmentálnym zameraním, experimentovanie, pozorovanie, pohybové hry, komunikatívne a relaxačné aktivity.

V škole sídli elokované pracovisko Súkromnej základnej umeleckej školy a využíva Výtvarný ateliér a Pohybové centrum na záujmové aktivity detí (krúžky).