Materská škola DÚHA

Logo škôlky

OZNAM  K PREVÁDZKE ŠKOLY ( aktualizované 12. januára 2021)

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia zo zasadnutia krízového štábu mesta Trenčín,  bude prevádzka MŠ prerušená  až do 24. januára 2021.

          V prípade, ak OBAJA zákonní zástupcovia dieťaťa pracujú v kritickej infraštruktúre a nemôžu vykonávať prácu z domu, môžu požiadať riaditeľku svojej MŠ o umiestnenie dieťaťa do MŠ  Legionárska  prostredníctvom emailu: angelika.koprivnanska@ms.trencin.sk  (meno a priezvisko dieťaťa, vek, tel. číslo zákonného zástupcu do 10:00 hod dňa 7.1.2021).  

         Do kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 o kritickej infraštruktúre a usmernenia zriaďovateľa patria zamestnanci sektorov: Doprava. Elektronické komunikácia. Energetika. Pošta. Priemysel farmaceutický, hutnícky, chemický. Voda a atmosféra. Zdravotníctvo. Záchranné zložky. Financie a bankovníctvo.

Odporúčame sledovať našu web stránku, vzhľadom na možné zmeny prevádzky školy.

Oznam k platbám (školné)

Vážení rodičia, od 1.januára .2020 bude výška poplatku za školné v jednotnej sume 25€ pre všetky deti (okrem predškolákov). Do 10. decembra uhradíte 25€ za mesiac január.

Naďalej sú v platnosti nasledovné pokyny riaditeľa školy vydané s účinnosťou od 17.9. 2020:

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

Zákonný zástupca

Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni(vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  Vyhlasenie zak.zastupcu o bezinfekcnosti 29_10_2020 Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast .Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

Pri podozrení na ochorenie v prípade dieťaťa

Podozrivé dieťa nenavštevuje MŠ a do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom dieťaťa (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom, výučba prebieha štandardným spôsobom. Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:

negatívny, zákonný zástupca informuje MŠ, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. Podozrivé dieťa manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.

pozitívny, zákonný zástupca informuje MŠ. Podozrivé dieťa ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár.

– V prípade že podozrivý nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. MŠ sa ďalej riadi usmerneniami miestne príslušného RÚVZ.

  • Pri vstupe do budovy MŠ zákonní zástupcovia/splnomocnené osoby vykonajú dezinfekciu vlastných rúk i rúk dieťaťa. Dezinfekčný prostriedok je prístupný pri hlavných vchodoch do budovy školy.
  • V čase pohybu v MŠ (interiér/exteriér) zákonní zástupcovia/splnomocnené osoby nosia tvárové rúško. Zabezpečia pri príchode a odchode z materskej školy dieťaťu prekrytie horných dýchacích ciest tvárovým rúškom a rezervné rúško pre dieťa do jeho skrinky.
  • Do MŠ hračky a iné predmety z domáceho prostredia nenosia.
  • Minimalizujú zhromažďovanie v interiéri a exteriéri MŠ tak, že vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ sa zdržiavajú nevyhnutné minimum a to hlavne za účelom odovzdania a prebratia dieťaťa.
  • S príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nevstupujú do priestorov MŠ.
  • Bezodkladne informujú učiteľa triedy a riaditeľa školy v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19. Oznámia karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z MŠ vylúčené.
  • Zabezpečia dieťaťu menom označené dva umelohmotné poháre na pitný režim.
  • Ranné meranie telesnej teploty detí bezdotykovým teplomerom učiteľ realizuje len preventívne. Učitelia vykonávajú každodenný ranný zdravotný filter a v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID –19) učiteľ dieťa nepreberie.

Milé deti a rodičia, srdečne Vás vítame v našej

MŠ v školskom roku 2020/2021.

Materská škola DÚHA sa nachádza na sídlisku JUH v blízkosti Lesoparku Brezina, sídli v účelovej budove, pavilónového typu. Areál školy vytvára podmienky pre zdravie podporujúcu klímu, svojim vybavením a podmienkami umožňuje realizovať rovnocenné edukačne hodnotné aktivity ako materiálno-technické vybavenie tried a ostatných priestorov materskej školy.

Triedy materskej školy tvoria centrá aktivít a hrové kútiky, ktoré korešpondujú s edukačnými záujmami a potrebami detí. Centrá aktivít a hrové kútiky poskytujú príležitosť uskutočňovať rôznorodé činnosti, ktoré napomáhajú deťom pri objasňovaní učiva, dosahovať výchovno-vzdelávacie ciele a rozvíjať kľúčové kompetencie. Taktiež sa v materskej škole nachádza učebňa, ktorá sa využíva na logopedickú intervenciu a na iné doplnkové aktivity detí alebo poradenskú činnosť. Na prevenciu ochorení horných dýchacích ciest sa využíva Soľné inhalačné centrum.

Pre pobyt vonku slúži školská záhrada, ktorá umožňuje realizovať aktivity poskytujúce priestor pre učenie sa detí. Školská záhrada vytvára podmienky na aktivity s  environmentálnym zameraním, experimentovanie, pozorovanie, pohybové hry, komunikatívne a relaxačné aktivity.

V škole sídli elokované pracovisko Súkromnej základnej umeleckej školy a využíva Výtvarný ateliér a Pohybové centrum na záujmové aktivity detí (krúžky).