Materská škola DÚHA

Logo škôlky

Milé deti a rodičia, srdečne Vás vítame v našej

MŠ v školskom roku 2021/2022.

      Materská škola DÚHA sa nachádza na sídlisku JUH v blízkosti Lesoparku Brezina, sídli v účelovej budove, pavilónového typu. Areál školy vytvára podmienky pre zdravie podporujúcu klímu, svojim vybavením a podmienkami umožňuje realizovať rovnocenné edukačne hodnotné aktivity ako materiálno-technické vybavenie tried a ostatných priestorov materskej školy.

     Naša materská škola sa zameriava na rozvíjanie komunikačných kompetencií detí vo všetkých jazykových rovinách (hovorenie, počúvanie, čítanie, písanie):

  •  v zmysluplných každodenných situáciách pre aktívne zapájanie sa do života v spoločnosti v rôznych oblastiach
  • vytváraním jazykovo podnetného prostredia materskej školy a učebných pomôcok,
  • uplatnením učebných stratégií, najmä hry a zážitkových aktivít v podmienkach predprimárnej edukácie
  • dôsledným rešpektovaním individuálnych dispozícií, orientovaním sa na čitateľské a pisateľské záujmy, aktivitu a potreby jednotlivých detí, aby sa hovorená a písaná podoba jazyka stala pre dieťa prirodzeným, zmysluplným nástrojom každodennej sociálnej interakcie.

Výchovu a vzdelávanie realizujeme  podľa Školského vzdelávacieho programu „Dúhová cesta za poznaním“.

       Triedy materskej školy tvoria centrá aktivít a hrové kútiky, ktoré korešpondujú s edukačnými záujmami a potrebami detí. Centrá aktivít a hrové kútiky poskytujú príležitosť uskutočňovať rôznorodé činnosti, ktoré napomáhajú deťom pri objasňovaní učiva, dosahovať výchovno-vzdelávacie ciele a rozvíjať kľúčové kompetencie. Taktiež sa v materskej škole nachádza učebňa, ktorá sa využíva na logopedickú intervenciu a na iné doplnkové aktivity detí alebo poradenskú činnosť. Na prevenciu ochorení horných dýchacích ciest sa využíva Soľné inhalačné centrum. 

      Na skvalitnenie podmienok výučby sa škola aktívne zapája do tvorby a realizácie projektov. V rámci plnenia projektu „Čo dokáže škôlkar Keramikárik“ sme vytvorili  keramickú dielňu. U detí sme podporili rozvoj kultúrneho povedomia a vyjadrovania vlastných predstáv, skúseností, emócií a tvorivosti prostredníctvom manipulácie, experimentovania a hry s keramickou hlinou pri vytváraní jedinečných individualizovaných produktov.

     Dlhodobým plnením projektu „Technická škôlka“ deti spoznávajú vlastnosti materiálov a tvoria  výrobky, čím sa u detí rozvíjajú užívateľské zručnosti, špecifické technické a konštrukčné spôsobilosti  a elementárne technické premýšľanie. 

     Úspešným zapojením sa do rozvojového projektu „Múdre hranie“  MŠVVaŠ SR si deti prostredníctvom zážitkového  učenia rozvíjajú prírodovednú gramotnosť. Nainštalovanými vyvýšenými záhonmi v areáli MŠ deťom umožníme byť v kontakte s reálnym prírodným prostredím, pozorovať a skúmať detaily rôznych rastlín a ich porovnávaním identifikovať  rôznorodosť rastlinnej ríše.

     Pre pobyt vonku slúži školská záhrada, ktorá umožňuje realizovať aktivity poskytujúce priestor pre učenie sa detí. Školská záhrada vytvára podmienky na aktivity s  environmentálnym zameraním, experimentovanie, pozorovanie, pohybové hry, komunikatívne a relaxačné aktivity. V škole sídli elokované pracovisko Súkromnej základnej umeleckej školy a využíva Výtvarný ateliér a Pohybové centrum na záujmové aktivity detí (krúžky).

Keramická dielňa
Keramická dielňa

Technická škôlka

Vyvýšený záhon
Vyvýšený záhon

Soľné inhalačné centrum
Soľné inhalačné centrum