Výtvarný odbor

Informácie k zápisu výtvarného odboru v šk. roku 2018/2019 sú uvedené na výveskách v priestoroch MŠ

 

Subjekt poskytujúci výučbu: Súkromná ZUŠ, Novomeského 11, Trenčín

Výtvarný odbor SZUŠ vyučujú: Mgr. Janka Erteľová. Výučba prebieha vo výtvarnom ateliéri materskej školy. Výtvarníček sa uskutočňuje v pondelok až piatok, v triede je 5-6 detí.na 2- hodinovom vyučovaní. Čas výučby je v poludňajších ( predškoláci ) a popoludňajších hodinách podľa aktuálneho rozvrhu.
Poplatky: Mesačný finančný príspevok za dieťa na úhradu spotrebného výtvarného materiálu a pomôcok na vyučovanie je 10 €. Jeho úhrada za mesiace september až január, t. j. 40 €  sa uhrádza do októbra. Za mesiace február až jún sa platba 50 € uhrádza do 15. marca. Platbu môžu zákonní zástupcovia uskutočniť priamo u učiteľa SZUŠ, bankovým prevodom  prostredníctvom elektronického bankovníctva na účet školy SK95 5600 0000 0006 7887 8001. Do informácie pre príjemcu uveďte meno a priezvisko dieťaťa.
Kontakt: Informácie pre zákonných zástupcov detí sú poskytované riaditeľkou SZUŠ PhDr. Máriou Orichovou.
+421 948 644 660
orichova@gmail.com