Včielky na ceste medzi planétami s KOZMOM

Včielky na ceste medzi planétami s KOZMOM

V dňoch (7.14.21.28/.11.a 5. 12. 19./12.2019) sa deti z triedy Včielok zapojili do preventívneho programu KOZMO. Spoločne s KOZMOM sa ocitli v rôznych situáciách, ktoré spoločne riešili a diskutovali o nich. Program bol veľmi prínosný v oblasti sociálnych vzťahov detí. Ďakujeme

Cieľom preventívneho programu KOZMO a jeho dobrodružstvá je:

  • zlepšenie sociálnej aktivity dieťaťa a napĺňanie potreby sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými,
  • ochrana práv dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi, s rešpektovaním individuálnych potrieb dieťaťa,
  • umožňovať dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania,
  • poskytovať každému dieťaťu mnohostranné možnosti na vlastné objavovanie a skúmanie najbližšieho sociálneho, prírodného a kultúrneho prostredia,
  • viesť deti k poznávaniu a postupnému využívaniu svojich individuálnych predpokladov a efektívnych spôsobov vlastného učenia sa,
  • rozvíjať kognitívne schopnosti detí aktívnym riešením problémov, samostatne, aj v skupinách, a vytvoriť tak u nich základy pre tvorivé a kritické myslenie,
  • rozvíjať sociálne kompetencie a podporovať prosociálne správanie detí,
  • viesť deti k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a rešpektovaniu práv iných ľudí.