Tanečný odbor

Informácie k zápisu výtvarného odboru v šk. roku 2018/2019 sú uvedené na výveskách v priestoroch MŠ

Subjekt poskytujúci výučbu: Súkromná ZUŠ, Novomeského 11, Trenčín

Deti navštevujúce tanečný odbor SZUŠ absolvujú tanečné hodiny ( 2 hodiny týždenne ) pod vedením Jozefa Čakloša. Výučba prebieha v pohybovom centre materskej školy pravidelne každú stredu  podľa aktuálneho rozvrhu.

Poplatky: Školné je stanovené vo výške 7 € mesačne. Úhrada poplatku sa realizuje za obdobie 1. polroka do konca októbra 35 € a vo februári za obdobie 2. polroka v rovnakej sume bankovým prevodom prostredníctvom elektronického bankovníctva alebo priamo vyučujúcej v hotovosti. Otvorené hodiny pre zákonných zástupcov detí a priateľov školy sú organizované spravidla dva krát ročne v spolupráci s triednymi učiteľmi školy na triednych besiedkach.

Kontakt: Informácie pre zákonných zástupcov detí sú poskytované riaditeľkou SZUŠ PhDr. Máriou Orichovou.

+421 948 644 660

orichova@gmail.com