Tanečný odbor

Zápis tanečného odboru sa uskutoční v dňoch:

  • 4.9.2017 /pondelok/  – 14:30 hod – 16:00 hod
  • 5.9.2017 /utorok/ – 7:00 hod – 8:30  a  14:30 hod –  16:00 hod 

v miestnosti pohybovej a enviromentálnej výchovy MŠ J. Halašu Trenčín

Subjekt poskytujúci výučbu: Súkromná ZUŠ, Novomeského 11, Trenčín

Deti navštevujúce tanečný odbor SZUŠ absolvujú tanečné hodiny ( 2 hodiny týždenne ) pod vedením Veroniky Morisson, Dis.art. a asistentky učiteľky Petry Herchlovej. Výučba prebieha v pohybovom centre materskej školy pravidelne každý utorok podľa aktuálneho rozvrhu.

Poplatky: Školné je stanovené vo výške 7 € mesačne. Úhrada poplatku sa realizuje za obdobie 1. polroka do konca októbra 35 € a vo februári za obdobie 2. polroka v rovnakej sume bankovým prevodom prostredníctvom elektronického bankovníctva alebo priamo vyučujúcej v hotovosti. Otvorené hodiny pre zákonných zástupcov detí a priateľov školy sú organizované spravidla dva krát ročne v spolupráci s triednymi učiteľmi školy na triednych besiedkach.

Kontakt: Informácie pre zákonných zástupcov detí sú poskytované riaditeľkou SZUŠ PhDr. Máriou Orichovou.

+421 948 644 660

orichova@gmail.com