Tanečný odbor

Informácie k zápisu tanečného odboru v šk. roku 2019/2020 budú  uvedené na výveskách v priestoroch MŠ

Subjekt poskytujúci výučbu:

Súkromná ZUŠ, Novomeského 11, Trenčín

Deti navštevujúce tanečný odbor SZUŠ absolvujú tanečné hodiny ( 2 hodiny týždenne ) pod vedením Jozefa Čakloša. Výučba prebieha v pohybovom centre materskej školy pravidelne   podľa aktuálneho rozvrhu.

Otvorené hodiny pre zákonných zástupcov detí a priateľov školy sú organizované spravidla dva krát ročne v spolupráci s triednymi učiteľmi školy na triednych besiedkach.

Kontakt: Informácie pre zákonných zástupcov detí sú poskytované riaditeľkou SZUŠ PhDr. Máriou Orichovou.

+421 948 644 660

orichova@gmail.com