Stravovanie

      Jedlo sa pripravuje v kuchyni zariadenia školského stravovania priamo v škole, odkiaľ sa podáva do výdajní stravy pri jednotlivých triedach. Deti sa stravujú v priestoroch dennej miestnosti jednotlivých tried.  Čas stravovania sa detí je bližšie určený harmonogramom na príslušný školský rok. Harmonogram je zverejnený v šatniach príslušných tried.

         Výška príspevku za čiastočnú úhradu výdavkov MŠ za pobyt dieťaťa v MŠ po prerokovaní so zriaďovateľom školy v súlade s VZN č. 11/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín je určený od septembra 2018 takto:

– výška príspevku za stravovanie v školskej jedálni je za jeden deň 1,19€ (desiata 0,28€, obed 0,68€, olovrant 0,23€).

Úhradu za stravu dieťaťa v MŠ zákonný zástupca dieťaťa uhrádza len bankovým prevodom do 10. dňa v mesiaci vopred. Do správy pre prijímateľa žiadame uvádzať meno, priezvisko dieťaťa, kmeňovú triedu a variabilný symbol.

Číslo účtu (strava): 4016189125/7500

Email: andrea.chropenova@ms.trencin.sk

         Odhlasovanie a prihlasovanie detí na stravu môžete realizovať prostredníctvom školskej jedálne na novom telefónnom čísle 0902901183.

Oznam rodičom detí predškolákov