Stravovanie

Jedlo sa pripravuje v kuchyni zariadenia školského stravovania priamo v škole, odkiaľ sa podáva do výdajní stravy pri jednotlivých triedach. Deti sa stravujú v priestoroch dennej miestnosti jednotlivých tried. Výška príspevku za stravovanie v školskej jedálni je 1,19 €/deň. Úhradu za stravu zákonný zástupca dieťaťa uhrádza poštovou poukážkou typu U alebo trvalým príkazom cez bankový prevod do 10. dňa v mesiaci vopred. Pri platbe poukážkou typu U je potrebné v MŠ predložiť (t. j. vložiť do obálky v šatni) druhý podací lístok ako potvrdenie o prijatí poukázanej finančnej sumy. Pri platbe bankovým prevodom žiadame uvádzať meno a priezvisko dieťaťa a variabilný symbol do správy pre prijímateľa.

Čas stravovania sa detí je bližšie určený harmonogramom na príslušný školský rok. Harmonogram je zverejnený v šatniach príslušných tried.

Číslo účtu (strava): 4016189125/7500
Email: edita.gaziova@ms.trencin.sk

Odhlasovanie a prihlasovanie detí na stravu môžete realizovať prostredníctvom školskej jedálne na novom telefónnom čísle 0902901183.