Stravovanie

      Jedlo sa pripravuje v kuchyni zariadenia školského stravovania priamo v škole, odkiaľ sa podáva do výdajní stravy pri jednotlivých triedach. Deti sa stravujú v priestoroch dennej miestnosti jednotlivých tried.  Čas stravovania sa detí je bližšie určený harmonogramom na príslušný školský rok. Harmonogram je zverejnený v šatniach príslušných tried.

         Výška príspevku za čiastočnú úhradu výdavkov MŠ za pobyt dieťaťa v MŠ po prerokovaní so zriaďovateľom školy v súlade s VZN č. 11/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín je určený od septembra 2019 takto:

– výška príspevku za stravovanie v školskej jedálni je za jeden deň 1,45€ (desiata 0,36€, obed 0,85€, olovrant 0,24€) + 6 € réžia na mesiac .

Úhradu za stravu dieťaťa v MŠ zákonný zástupca dieťaťa uhrádza len bankovým prevodom do 10. dňa v mesiaci vopred. Do správy pre prijímateľa žiadame uvádzať meno, priezvisko dieťaťa, kmeňovú triedu.

 

Strava predškoláci

Dieťa predškolák, dostáva príspevok od štátu 1,20eur. Naša stravovacia jednotka je 1,45eur na deň. Rodič predškoláka,  dopláca 0,25eur na deň + 6 eur réžia na mesiac.

Prosím, o zmenu trvalého príkazu predškoláka  na sumu 11 eur.

Do 10.9.2019 treba uhradiť platbu  za september 11 eur. Trvalý príkaz si nastavte na 10 mesiacov-do júla 2020

Do poznámky treba napísať meno a priezvisko dieťaťa a označenie kmeňovej triedy.

Číslo účtu (strava): 4016189125/7500

Email: andrea.chropenova@ms.trencin.sk

         Odhlasovanie  detí zo stravy môžete realizovať prostredníctvom školskej jedálne na telefónnom čísle 0902901183 do 14. hodiny DEŇ VOPRED