Podmienky prijatia

Informácie k zápisu do MŠ vzhľadom na danú situáciu budú
priebežne aktualizované.

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole, Jána Halašu 11, 911 08 Trenčín v školskom roku 2020/2021

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. a) a b) zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riaditeľ materskej školy postupuje v zmysle § 59 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3  vyhlášky  MŠ  SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení  vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z. z.

 1. Termín zápisu
 • 5.5.2020 (utorok) od 10:00 do 16:00 hod. a 6.5.202020 (streda) od 08:00 do 12:00 hod.
 1. Miesto zápisu
 • Materská škola, Jána Halašu 11, 911 08 Trenčín, trieda 4-D (Včielky)
 1. Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole, Jána Halašu 11, 911 08 Trenčín v školskom roku 2019/2020

Na predprimárne vzdelávanie sa v zmysle § 59 ods. 2 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. prednostne prijíma dieťa:

 • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
 • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a
 • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Na predprimárne vzdelávanie v súlade s  § 59 ods. 1 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. sa prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku.
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.

Na predprimárne vzdelávanie v súlade s § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. sa prijíma:

 • dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú v materskej škole vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).
 1. Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. určené riaditeľom školy a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 10.2.2020

Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa prijíma dieťa, ktoré:

 • má v materskej škole súrodenca, ak sú splnené legislatívne podmienky
 • má osvojené základné hygienické návyky a sebaobslužné činnosti (t. j. dieťa nie je plienkované a používa toaletu, pri stolovaní používa lyžicu, drží pohár pri pití, s pomocou dospelého sa oblieka/vyzlieka, prezúva).

Zákonný zástupca môže podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia riaditeľovi materskej školy.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa riaditeľovi školy predloží písomnú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára. Formulár žiadosti vytvorený materskou školou je dostupný v budove materskej školy a na webovom sídle školy www.msduhatrencin.sk. Zákonný zástupca môže podať žiadosť osobne, písomne poštou, e-mailom aj na inom tlačive a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa na osobitnom tlačive. Materská škola nevyžaduje osobnú účasť detí na zápise do materskej školy.

Mgr. Angelika Koprivňanská

riaditeľ Materskej školy, Jána Halašu 11, Trenčín

         

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ_2020_2021

Oznámenie o prijímani detí do MŠ pre sk. rok 2020_ 2021