Podmienky prijatia

         

             Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2018/2019

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. a) a b) zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riaditeľ materskej školy postupuje v zmysle § 59 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3  vyhlášky  MŠ  SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení  vyhlášky č.308/2009 Z. z.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

  1. Termín zápisu

– 2.5.2018 (streda) od 10:00 do 16:00 hod.

– 3.5.2018 (štvrtok) od 08:00 do 12:00 hod.

 

  1. Miesto zápisu

– Materská škola, J. Halašu 11, 911 08 Trenčín

– priestory triedy 4-D (Včielky)

 

  1. Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole, J. Halašu 11 v Trenčíne

 

Ø  Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Ø  Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa od troch do šiestich rokov. Ak je voľná kapacita materskej školy, možno prijať dieťa od dvoch rokov.

 

 

 

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa riaditeľke školy predloží písomnú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a údaj o povinnom očkovaní. Žiadosť si môže zákonný zástupca dieťaťa vyzdvihnúť u riaditeľky alebo iného zamestnanca školy  priamo v materskej škole. Žiadosť je dostupná aj na webovom sídle školy www.msduhatrencin.sk. Zákonný zástupca môže žiadosť predložiť aj na inom tlačive a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa na osobitnom tlačive.

 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie boli prerokované a schválené pedagogickou radou školy 15.2.2018.

 

 

 

Mgr. Angelika Koprivňanská

riaditeľka Materskej školy, J. Halašu 11, Trenčín

 

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Oznamenie o prijímani detí do MS pre sk rok 2018 2019