Celoškolská akcia – Nácvik požiarneho poplachu.

V našej materskej škole prebehol vo štvrtok nácvik požiarneho poplachu, ktorého účelom bolo: „ Evakuovať detí z budovy MŠ“. Rýchla a bezproblémová evakuácia všetkých detí zo 6- tich tried bola výsledkom dobrej spolupráce pedagógov i nepedagogických zamestnancov. Prednášku i praktickú ukážku manipulácie s hasiacim prístrojom a hadicou, vykonala pani Monika Kobzová – bezpečnostný technik pre školy i materské školy. Niektoré deti dostali možnosť vyskúšať si prácu s penovým hasiacim prístrojom. Veľký dojem v deťoch zanechala ukážka hasenia vodou z hadice. Fotky z tejto akcie budú deťom pripomínať tento nevšedný, ale dôležitý deň v MŠ. foto Stanka a Gabika & text G.K.

viac foto na: facebook