Materská škola DÚHA

Logo škôlky

OZNAM

Vážení rodičia, od 13.3.2020  do odvolania je  prevádzka našej materskej školy PRERUŠENÁ. Informácie  obnovení  prevádzky MŠ  Vám zverejníme prostredníctvom web sídla školy. 

Z DôVODU PRERUŠENIA PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY JÁNA HALAŠU 11 ODPORÚČAME POZASTAVENIE PLATIEB PRÍSPEVKU NA ÚHRADU ŠKOLNÉHO A PRÍSPEVKU NA ÚHRADU STRAVOVANIA. 

Zrealizované platby za obdobie prerušenej prevádzky MŠ budú presunuté do obdobia po opätovnom otvorení MŠ. O povinnosti hradiť príspevky po obnovení prevádzky Vás budeme vopred informovať.

Dôvodom je mimoriadna situácia na Slovensku. Vyhlásila ju Vláda SR pre šírenie koronavírusu a pribúdajúce prípady ochorenia COVID-19.

 

 

 

 

 

 

Milé deti a rodičia, srdečne Vás vítame v našej

MŠ v školskom roku 2019/2020.

 

Materská škola DÚHA sa nachádza na sídlisku JUH v blízkosti Lesoparku Brezina, sídli v účelovej budove, pavilónového typu. Areál školy vytvára podmienky pre zdravie podporujúcu klímu, svojim vybavením a podmienkami umožňuje realizovať rovnocenné edukačne hodnotné aktivity ako materiálno-technické vybavenie tried a ostatných priestorov materskej školy.

Triedy materskej školy tvoria centrá aktivít a hrové kútiky, ktoré korešpondujú s edukačnými záujmami a potrebami detí. Centrá aktivít a hrové kútiky poskytujú príležitosť uskutočňovať rôznorodé činnosti, ktoré napomáhajú deťom pri objasňovaní učiva, dosahovať výchovno-vzdelávacie ciele a rozvíjať kľúčové kompetencie. Taktiež sa v materskej škole nachádza učebňa, ktorá sa využíva na logopedickú intervenciu a na iné doplnkové aktivity detí alebo poradenskú činnosť. Na prevenciu ochorení horných dýchacích ciest sa využíva Soľné inhalačné centrum.

Pre pobyt vonku slúži školská záhrada, ktorá umožňuje realizovať aktivity poskytujúce priestor pre učenie sa detí. Školská záhrada vytvára podmienky na aktivity s  environmentálnym zameraním, experimentovanie, pozorovanie, pohybové hry, komunikatívne a relaxačné aktivity.

V škole sídli elokované pracovisko Súkromnej základnej umeleckej školy a využíva Výtvarný ateliér a Pohybové centrum na záujmové aktivity detí (krúžky).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.