Materská škola DÚHA

Logo škôlky

Priebežne sledujte náš web vzhľadom k prebiehajúcim aktualizáciám legislatívy UVZ SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

OZNAM (aktualizácia k  15.6.2020)

Vážení zákonní zástupcovia detí,

v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy výskumu a športu SR pre materské školy, základné školy, centrá voľného času a základné umelecké školy (aktualizácia 9. 6. 2020)je MŠ v prevádzke od 15. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020 od 06:15 do 16:15 hod.

Prevádzka tried 1-A,2-B, 3-C, 4-D, 6-F je nezmenená.  Trieda 5-E je v prevádzke od 06:15 do 16:15 hod.   Deti z jednotlivých tried sa schádzajú od 06:15 do 07:00 hod v triede 5-E koníky a rozchádzajú sa z triedy 5-E Koníky od 16:00 do 16:15 hod.

Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, predložíte svojím podpisom potvrdené tlačivo – Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo je sprístupnené v šatniach jednotlivých tried.

Usmernenie riaditeľa materskej školy pre zákonných zástupcov detí/splnomocnené osoby

  • Pri vstupe do budovy MŠ zákonní zástupcovia/splnomocnené osoby vykonajú dezinfekciu vlastných rúk i rúk dieťaťa. Dezinfekčný prostriedok je prístupný pri hlavných vchodoch do budovy školy.
  • Včase pohybu vMŠ (interiér/exteriér) zákonní zástupcovia/splnomocnené osoby nosiatvárové rúško.Zabezpečia pri príchode a odchode z materskej školy dieťaťu prekrytie horných dýchacích ciest tvárovým rúškom a rezervné rúško pre dieťa do jeho skrinky.
  • Do MŠ hračky a iné predmety z domáceho prostredia nenosia.
  • Minimalizujú zhromažďovanie v interiéri a exteriéri MŠ tak, že vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ sa zdržiavajúnevyhnutné minimum a to hlavne za účelom odovzdania a prebratia dieťaťa.
  • S príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nevstupujú do priestorov MŠ.
  • Bezodkladne informujú učiteľa triedy a riaditeľa školy v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19. Oznámia karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z MŠ vylúčené.
  • Zabezpečia dieťaťu menom označené dva umelohmotné poháre na pitný režim.
  • Ranné meranie telesnej teploty detí bezdotykovým teplomerom učiteľ realizuje len preventívne.Učitelia vykonávajú každodenný ranný zdravotný filter a v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID –19) učiteľ dieťa nepreberie.

 

 

 

 

Milé deti a rodičia, srdečne Vás vítame v našej

MŠ v školskom roku 2019/2020.

 

Materská škola DÚHA sa nachádza na sídlisku JUH v blízkosti Lesoparku Brezina, sídli v účelovej budove, pavilónového typu. Areál školy vytvára podmienky pre zdravie podporujúcu klímu, svojim vybavením a podmienkami umožňuje realizovať rovnocenné edukačne hodnotné aktivity ako materiálno-technické vybavenie tried a ostatných priestorov materskej školy.

Triedy materskej školy tvoria centrá aktivít a hrové kútiky, ktoré korešpondujú s edukačnými záujmami a potrebami detí. Centrá aktivít a hrové kútiky poskytujú príležitosť uskutočňovať rôznorodé činnosti, ktoré napomáhajú deťom pri objasňovaní učiva, dosahovať výchovno-vzdelávacie ciele a rozvíjať kľúčové kompetencie. Taktiež sa v materskej škole nachádza učebňa, ktorá sa využíva na logopedickú intervenciu a na iné doplnkové aktivity detí alebo poradenskú činnosť. Na prevenciu ochorení horných dýchacích ciest sa využíva Soľné inhalačné centrum.

Pre pobyt vonku slúži školská záhrada, ktorá umožňuje realizovať aktivity poskytujúce priestor pre učenie sa detí. Školská záhrada vytvára podmienky na aktivity s  environmentálnym zameraním, experimentovanie, pozorovanie, pohybové hry, komunikatívne a relaxačné aktivity.

V škole sídli elokované pracovisko Súkromnej základnej umeleckej školy a využíva Výtvarný ateliér a Pohybové centrum na záujmové aktivity detí (krúžky).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.