Materská škola DÚHA

Logo škôlky

Priebežne sledujte náš web vzhľadom k prebiehajúcim aktualizáciám legislatívy UVZ SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

OZNAM (aktualizácia 31.5.2020)

Vážení zákonní zástupcovia detí,

prevádzka MŠ od 1. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020 je upravená. MŠ je v prevádzke od 7:00 do 16:00 hod. Jednotlivé triedy sú v prevádzke od 7:00 do 16:00 hod. Zákonný zástupca/splnomocnená osoba privádza dieťa do MŠ do 8:00 hod. a prevezme dieťa do 16:00 hod. tak, aby nezamedzil včasné uzatvorenie MŠ.

Žiadame Vás, zákonných zástupcov, aby ste sa pri vstupe do budovy oboznámili s dodatkom školského poriadku alebo prostredníctvom nášho webového sídla www.msduhatrencin.sk. Oboznámenie sa s dokumentom potvrdíte svojím podpisom u učiteliek v jednotlivých triedach. Menné zoznamy detí novovytvorených skupín detí/tried sa nachádzajú na nástenkách pri vchodoch do budovy MŠ.

Na našom webovom sídle www.msduhatrencin.sk sú dostupné dva dokumenty (Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre MŠ).Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, predložíte svojím podpisom potvrdené tlačivo – Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Druhé tlačivo Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre MŠ predkladáte svojím podpisom potvrdené pri prvom nástupe do MŠ, každý pondelok a po prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní jeden a viac dní.

Pre zákonných zástupcov, ktorí nemajú možnosť tlačivá priniesť do MŠ vopred vyplnené, sú tlačivá sprístupnené v šatniach jednotlivých tried.

Žiadame o dodržiavanie nasledovných pokynov:

– Pri vstupe do budovy MŠ  vykonať dezinfekciu vlastných rúk i rúk dieťaťa. Dezinfekčný prostriedok je prístupný pri hlavných vchodoch do budovy školy.

– Včase pohybu vMŠ (interiér/exteriér) zákonní zástupcovia/splnomocnené osoby nosiatvárovérúško adodržiavajú2 metrové rozostupy. Pri príchode a odchode dieťaťa z materskej školy má dieťa prekryté horné dýchacie cesty tvárovým rúškom. Po prebratí dieťaťa učiteľom dieťa nemusí nosiť rúško. Učiteľ zabezpečí na odpoludňajší pobyt vonku na školskom dvore pre dieťa tvárové rúško a zákonný zástupca/splnomocnená osoba po prebratí dieťaťa prekryje horné dýchacie cesty dieťaťa rúškom.Je potrebné zabezpečiť rezervné rúško pre dieťa do jeho skrinky.

– Zákonní zástupcovia detí/splnomocnené osoby v odpoludňajšom čase pri preberaní detí na školskom dvore nevstupujú do herných zón určených na aktivity detí.

– Minimalizovať zhromažďovanie v interiéri a exteriéri MŠ tak, že vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ sa zdržiavať maximálne 10 minút a to hlavne za účelom odovzdania a prebratia dieťaťa.

– S príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) zákonní zástupcovia/splnomocnené osobynevstupujú do priestorov MŠ.

– Učitelia vykonávajú každodenný ranný zdravotný filter vrátane ranného merania telesnej teploty detí bezdotykovým teplomerom pri vstupe do šatne triedy. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID –19) učiteľ dieťa nepreberie. Pri vykonávaní ranného filtra učiteľ meria telesnú teplotu dieťaťa, pohľadom skontroluje oči, uši, nos a viditeľné časti kože a vyzve dieťa, aby zakašlalo. Učiteľ dieťa neprevezme ak:

– zistí telesnú teplotu nad 37,2 stupňov,

– má oči výrazne lesklé alebo začervenané, zapálené s hnisavým výtokom,

– mu z uší vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici,

– mu z nosa vyteká hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok (nádcha),

– má upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom,

– má na koži začervenanie, vyrážky, hnisajúce miesta a miesta aj s chrastami,

– má suchý dusivý kašeľ alebo vlhký produktívny kašeľ,

– má iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest.

– Nenosiť hračky a iný materiál alebo pomôcky z domáceho prostredia do MŠ.

– Bezodkladne informovať učiteľa triedy a riaditeľa školy v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19.

– Bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z MŠ vylúčené.

– Na komunikáciu s učiteľom z dôvodu konzultácie o individuálnych osobitostiach dieťaťa a ostatných javov využívať prioritne bezkontaktný spôsob.

– Zabezpečiť privádzanie a odvádzanie dieťaťa len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v MŠ. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov. V odôvodnených prípadoch môže dieťa sprevádzať aj osoba písomne splnomocnená.

– Dôsledne dodržiavaťhygienicko– epidemiologické opatrenia a pokyny ÚVZ SR a RÚVZ pri privádzaní a odvádzaní dieťaťa do/z materskej školy, pohybe do/z materskej školy, pohybe vo verejnosti dostupných priestoroch a v ostatných prostrediach s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole.

Zabezpečiť dieťaťu menom označené dva umelohmotné poháre na pitný režim.

 

 

 

 

 

 

Milé deti a rodičia, srdečne Vás vítame v našej

MŠ v školskom roku 2019/2020.

 

Materská škola DÚHA sa nachádza na sídlisku JUH v blízkosti Lesoparku Brezina, sídli v účelovej budove, pavilónového typu. Areál školy vytvára podmienky pre zdravie podporujúcu klímu, svojim vybavením a podmienkami umožňuje realizovať rovnocenné edukačne hodnotné aktivity ako materiálno-technické vybavenie tried a ostatných priestorov materskej školy.

Triedy materskej školy tvoria centrá aktivít a hrové kútiky, ktoré korešpondujú s edukačnými záujmami a potrebami detí. Centrá aktivít a hrové kútiky poskytujú príležitosť uskutočňovať rôznorodé činnosti, ktoré napomáhajú deťom pri objasňovaní učiva, dosahovať výchovno-vzdelávacie ciele a rozvíjať kľúčové kompetencie. Taktiež sa v materskej škole nachádza učebňa, ktorá sa využíva na logopedickú intervenciu a na iné doplnkové aktivity detí alebo poradenskú činnosť. Na prevenciu ochorení horných dýchacích ciest sa využíva Soľné inhalačné centrum.

Pre pobyt vonku slúži školská záhrada, ktorá umožňuje realizovať aktivity poskytujúce priestor pre učenie sa detí. Školská záhrada vytvára podmienky na aktivity s  environmentálnym zameraním, experimentovanie, pozorovanie, pohybové hry, komunikatívne a relaxačné aktivity.

V škole sídli elokované pracovisko Súkromnej základnej umeleckej školy a využíva Výtvarný ateliér a Pohybové centrum na záujmové aktivity detí (krúžky).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.